Quy trình xử lý hồ sơ chuyển trường đầu năm học 2023-2024

0
74

Bước 1. Học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) gửi yêu cầu

Căn cứ vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính (được công khai tại cổng thông tin điện tử của đơn vị), học sinh liên hệ và nộp hồ sơ tại đơn vị xin chuyển đến

 1. Học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) đăng nhập vào cổng dịch vụ thủ tục hành chính tại địa chỉ http://chuyentruong.hanoi.edu.vn

Chọn THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRONG TỈNH

  hoặc THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG NGOẠI TỈNH

 1. Học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) đăng nhập bằng tài khoản do trường THPT nơi đi cấp để nhập thông tinThực hiện đầy đủ 04 bước theo hướng dẫn để hoàn tất gửi yêu cầuBước 2. Trường THPT Lâm nghiệp xét duyệt hồ sơ– Bộ phận văn thư kiểm tra hồ sơ của học sinh xin chuyển đến và báo cáo BGH.- BGH tổ chức họp Hội đồng xét duyệt chuyển trường và tiếp nhận học sinh.- Căn cứ vào kết quả xét duyệt của Hội đồng xét duyệt chuyển trường và tiếp nhận học sinh, Hiệu trưởng ghi ý kiến tiếp nhận (có đóng dấu) vào Đơn xin chuyển trường của học sinh.

  – Cán bộ phụ trách CSDL thực hiện xác nhận trên cơ sở dữ liệu ngành.

  Lưu ý:

  Xác nhận “đồng ý tiếp nhận ” nếu nhà trường còn chỉ tiêu và được Hội đồng xét duyệt nhất trí.

  Xác nhận “Từ chối” với các trường hợp còn lại.

  Bước 3. Hoàn tất hồ sơ

  – Học sinh hoàn tất hồ sơ tại đơn vị nơi chuyển đi (theo các thành phần quy định tại khoản 1 phần II của Công văn hướng dẫn chuyển trường) nộp cho bộ phận văn thư theo đúng thời gian quy định.

  – Cán bộ phụ trách CSDL thực hiện xác nhận trên cơ sở dữ liệu ngànhLưu ý:

  Xác nhận “đồng ý chuyển đi ” nếu nhà trường nơi đến đồng ý tiếp nhận và nhà trường nơi chuyển đi đồng ý chuyển đi.

  Xác nhận “Từ chối” với các trường hợp còn lại.

  Bước 4. Hoàn thiện thủ tục

  – Cán bộ phụ trách CSDL hoàn thành việc chuyển dữ liệu và xếp lớp trên cơ sở dữ liệu Ngành theo đúng thời gian quy định.

Hướng dẫn chi tiết (Tải về tại đây):

Hướng dẫn chi tiết về quy trình chuyển trường đầu năm học 2023

Hướng dẫn PHHS khai báo hồ sơ chuyển trường cho học sinh