Tuyển sinh vào lớp 10

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Thầy Lê Khánh Toàn – Hiệu trưởng

                 Số điện thoại: 0983200803 – 0362469888
                 Email: khanhtoanvfu@gmail.com

Cô Nguyễn Thu Trang – Phó Hiệu trưởng

               Số điện thoại:  0981172089
               Email: ngthutrang1983@gmail.com